image
Play a game using letter cards to create words ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาต่างประเทศดู 874 ครั้ง

ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเขียนคำที่ได้ทั้งหมดบนกระดาน และครูตรวจคำตอบว่ากลุ่มไหนได้คำมากที่สุดเป็นกลุ่มที่ชนะการแข่งขันclient