image
การเรียงลำดับจำนวน ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/คณิตศาสตร์ดู 224 ครั้ง

การทบทวนการสอนการเรียงลำดับจำนวน โดยให้นักเรียนทำใบงานclient