image
การเรียงลำดับจำนวน ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/คณิตศาสตร์ดู 468 ครั้ง

การทบทวนการสอนการเรียงลำดับจำนวน โดยให้นักเรียนทำใบงานclient