image
จำนวนเฉพาะและการแยกตัวประกอบ ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/คณิตศาสตร์ดู 1123 ครั้ง

จำนวนเฉพาะและการแยกตัวประกอบ ตอนที่ 4 ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจำนวนเฉพาะ และการแยกตัวประกอบโดยใช้แผนภาพ และครูแนะนำวิธีการแยกตัวประกอบโดยวิธีตั้งหาร ซึ่งก็จะได้คำตอบที่เหมือนกัน

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client