image
คำเป็น คำตาย ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 1967 ครั้ง

ครูสรุป ลักษณะคำเป็นคือคำที่ประสมสระเสียงยาวในแม่ ก กา หรือเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่ กง กม กน เกย เกอว หรือ เป็นคำที่ประสมด้วยสระ ำ ใ- ไ- เ-า แล้วครูให้นักเรียนยกตัวอย่างคำเป็น ส่วนคำตายคือคำที่ประสมสระเสียงสั้นในแม่ ก กา ได้แก่ สระ อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ เอียะ เอีอะ อัวะ แล้วครูให้นักเรียนยกตัวอย่างคำตายclient