image
วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตในภาคต่างๆ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สังคมศึกษาดู 760 ครั้ง

ครูสรุปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในภาคต่างๆแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การดำรงชีวิตและความเชื่อที่แตกต่างกัน

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client