image
วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตในภาคต่างๆ ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สังคมศึกษาดู 239 ครั้ง

ครูสรุปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในภาคต่างๆแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การดำรงชีวิตและความเชื่อที่แตกต่างกัน

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client