image
ตอบแบบนี้ ถามแบบใด ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการคิดดู 964 ครั้ง

คำถามเป็นเครื่องมือสำคัญที่เด็กใช้ในการหาความรู้ เพิ่มเติม ครูจึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกการตั้งคำถามในประเด็กที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมที่ท้าทาย

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client