image
ผักตบชวาและผักกระเฉด ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/วิทยาศาสตร์ดู 472 ครั้ง

ครูให้นักเรียน ทำการทดลองเปรียบเทียบผักตบชวา และผักกระเฉดตามใบกิจกรรมที่แจกให้ แล้ววิเคราะห์การทดลองและสรุปผลclient