image
การเคลื่อนไหวแบบบูรณาการ ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดรอบรู้เพื่อดูแลดู 977 ครั้ง

การทรงตัวของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ฝึกจากกิจกรรมที่ง่ายไปหายากเพื่อความมั่นใจของเด็ก เช่น การเดินตามเส้น การข้ามสิ่งกีดขวาง สู่การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง ร่วมกับการฝึกการเรียนรู้จักคำต่าง การฝึกฟัง และการอ่านริมฝีปาก

หมวดรอบรู้เพื่อดูแล ตอนอื่นๆ


client