image
จังหวะดนตรีไทยน่ารู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะทีมเวิร์ค-ผู้นำดู 343 ครั้ง

กิจกรรมดนตรีไทยน่ารู้ นักเรียนจะรู้ในเรื่องของ Beat และเทมโป (Tempo) โดยแสดงออกในรูปแบบการสร้างสรรค์ท่าทางอย่างสนุกสนานclient