image
ตัวประกอบของจำนวนนับ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/คณิตศาสตร์ดู 1178 ครั้ง

ตัวประกอบของจำนวนนับ ตอนที่ 1 ครูอธิบายจำนวนนับโดยเริ่มจาก 1 แล้วเพิ่มที่ละ 1 ไปเรื่อยๆ และการหารลงตัว หรือไม่ลงตัว

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client