image
คีบ ตัก เสียบ ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการเขียนดู 832 ครั้ง

การฝึกทักษะด้านการเขียนให้เด็กเล็กๆ โดยใช้การเล่นกับสื่ออุปกรณ์ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เพื่อให้เด็กมีทักษะในด้านความคิดสร้างสรรค์client