image
เทคนิคการแก้ไขการพูดติดอ่าง ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาดู 1198 ครั้ง

เริ่มจากผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เช่น ขากรรไกร ริมฝีปาก ลิ้น และฝึกการหายใจ รวมถึงการเปล่งเสียงสระเสียงยาวclient