image
เทคนิคการแก้ไขการพูดติดอ่าง
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาดู 349 ครั้ง

เริ่มจากผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เช่น ขากรรไกร ริมฝีปาก ลิ้น และฝึกการหายใจ รวมถึงการเปล่งเสียงสระเสียงยาว

เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ตอนอื่นๆ


client