image
หัวใจสำคัญของการสอน แบบไฮสโคป เรื่องสำคัญที่ครูปฐมวัยควรรู้ ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมดู 1019 ครั้ง

ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอนอื่นๆ


client