image
กลอนกานท์จากบ้านไทย ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาไทยดู 1229 ครั้ง

ครูถามข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน และสรุปบทเรียนโดยให้นักเรียนทำกิจกรรม โดยครูจะบอกความหมายแล้วให้นักเรียนตอบว่าคือคำศัพท์ใด

ภาษาไทย ตอนอื่นๆ


client