image
การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/คณิตศาสตร์ดู 988 ครั้ง

การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอนที่ 3 ครูให้นักเรียนตั้งคำถาม โดยดูจากแผนภูมิแท่ง (ต่อ) แล้วครูสรุปการสร้างและการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client