image
นาฏศิลป์สากล (บัลเลต์) ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ศิลปะดู 944 ครั้ง

พื้นฐานการเคลื่อนไหวเพื่อการเรียนบัลเลย์ เน้นการ warm up ร่างกาย ประสานการจับจังหวะดนตรีclient