image
ตามหาพันธุ์พืช ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการคิดดู 757 ครั้ง

รูปแบบของการจัดกิจกรรมเป็นวิธีการที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client