image
การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สุขศึกษาดู 883 ครั้ง

ครูและนักเรียนช่วยกันบอกวิธีการชั่งน้ำหนักและการวัดส่วนสูงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแล้ว ครูให้นักเรียนออกมาสาธิตการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง และอ่านค่าจดบันทึกไว้client