image
มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สังคมศึกษาดู 805 ครั้ง

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมโดยแยกข้อมูล ที่อยู่อาศัย การบริโภค การแต่ง อาชีพ และประเพณี ในแต่ละภาค และให้ตัวแทนกลุ่มออกมารายงาน ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมนุษย์ แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client