image
กระดาษแปลงร่าง ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดสื่อเพื่อการสอนเสริมดู 1192 ครั้ง

การสอนพับกระดาษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อมือประสานกับสายตา การรู้จักลำดับขั้นตอนช่วยเพิ่มสมาธิ การรู้จักขนาดและจำนวนclient