image
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สังคมศึกษาดู 840 ครั้ง

หลังจากนักเรียนต่อภาพเสร็จแล้ว ให้นักเรียนตอบว่าเป็นอะไร และส่งผลให้เกิดปัญหาอย่างไร จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปสาเหตุของปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client