image
Everyday Actions ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาต่างประเทศดู 1000 ครั้ง

ครูสอนคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วให้นักเรียนนำคำศัพท์ไปจับคู่กับภาพ

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client