image
Happy Birthday ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาต่างประเทศดู 920 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับวันเกิดต่อ โดยครูนำภาพกิจกรรมต่างๆ ไปติดบนกระดาน แล้วให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ไปติดให้ตรงกับภาพ และครูให้นักเรียนอ่านประโยคตามครู

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client