image
วิธีดูแลรักษาฟันและเหงือก ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สุขศึกษาดู 361 ครั้ง

ครูทบทวนโดยให้นักเรียนทำใบงาน โดยการวาดภาพ และตอบคำถามเกี่ยวกับฟัน และประโยชน์ของฟันclient