image
วิธีดูแลรักษาฟันและเหงือก ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สุขศึกษาดู 783 ครั้ง

ครูทบทวนโดยให้นักเรียนทำใบงาน โดยการวาดภาพ และตอบคำถามเกี่ยวกับฟัน และประโยชน์ของฟันclient