image
การสร้างคำบรรยายแทนเสียง ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินดู 466 ครั้ง

เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตอนอื่นๆ


client