image
การสร้างคำบรรยายแทนเสียง
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินดู 48 ครั้ง

เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตอนอื่นๆ


client