image
จำนวนนับไม่เกิน 1,000 ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/คณิตศาสตร์ดู 398 ครั้ง

การสอนจำนวนนับไม่เกิน 1,000 โดยใช้ตารางค่าประจำหลักเน้นจำนวนเลขที่เป็นหลักหน่วย หลักสิบ และหลักร้อย ให้เขียนเป็นเลขไทย เลขอารบิก และตัวหนังสือclient