image
การเคลื่อนไหว
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ศิลปะดู 344 ครั้ง

การเคลื่อนไหว เพื่อ การเตรียมพร้อมในการเรียนบัลเล่ย์ เรียนรู้ ตำแหน่ง การจัดวางสรีระร่างกาย ฝึกดัดตัวสร้างความยืดหยุ่นclient