image
สำนวน ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาไทยดู 525 ครั้ง

ครูทบทวนความหมายของสำนวน ซึ่งความหมายของสำนวนจะรวมถึงคำพังเพย และสุภาษิต ครูยกตัวอย่างสำนวนที่เป็นคำพังเพย และครูนำภาพมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนบอกสำนวนจากภาพclient