image
สำนวน ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาไทยดู 1466 ครั้ง

ครูทบทวนความหมายของสำนวน ซึ่งความหมายของสำนวนจะรวมถึงคำพังเพย และสุภาษิต ครูยกตัวอย่างสำนวนที่เป็นคำพังเพย และครูนำภาพมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนบอกสำนวนจากภาพclient