image
วาดภาพโดยวิธีการใช้น้ำหนักของสี ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมดู 866 ครั้ง

การสอนวิธีวาดภาพโดยใช้น้ำหนักของสี เน้นความแตกต่างในมิติของภาพระยะใกล้ ระยะไกล การใช้น้ำหนักของสี โดยการระบายความเข้ม ความอ่อนของสี เพื่อแสดงให้เห็นภาพในระยะใกล้ ระยะไกล ทำให้เห็นภาพสมจริง

ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอนอื่นๆ


client