image
ระบบกล้ามเนื้อ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สุขศึกษาดู 1107 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนเต้นตามจังหวะเพลง และให้นักเรียนตอบคำถามว่าร่างกายของเราเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆ ได้อย่างไร

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client