image
สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สุขศึกษาดู 854 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ และครูให้นักเรียนตอบคำถามว่าต้นไม้มีส่วนช่วยแก้ปัญหาภัยธรรมชาติได้อย่างไร จากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มต่อจิกซอว์ภาพ แล้วเขียนสาเหตุของการเกิดภัยตามธรรมชาติ ผลกระทบ และแนวทางป้องกันเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ และให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client