image
เด็กๆ คอยได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการคิดดู 375 ครั้ง

เทคนิคการสอนง่ายๆ ที่ฝึกให้เด้กช่วยเหลือตนเองในกิจกรรมประจำวันผ่านการร้องเพลง และคำคล้องจองที่เด็กคุ้นเคย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client