image
อากาศอยู่ที่ไหน ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/วิทยาศาสตร์ดู 844 ครั้ง

ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปผลการทดลองทั้งหมดว่า อากาศมีอยู่ทุกที่รอบตัวเราclient