image
การสร้าง Form อย่างง่ายด้วย Google Doc ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/การงานอาชีพดู 406 ครั้ง

ครูแนะนำขั้นตอนในการสร้าง Form ด้วย Google Doc โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามทีละขั้นตอน

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client