image
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/การงานอาชีพดู 1094 ครั้ง

ครูให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแต่งการที่ถูกต้องก่อนมาโรงเรียน จากนั้นครูให้นักเรียนออกมาสาธิตการแต่งกาย แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเลือกตัวแทนผู้หญิงและผู้ชาย แล้วให้เพื่อนช่วยกันแต่งตัวให้ถูกต้องclient