image
ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/การงานอาชีพดู 1019 ครั้ง

ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า และแจกอุปกรณ์ต่าง ๆ นี้ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า ให้นักเรียนปฏิบัติจริง

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client