image
ประเภทวงดนตรีไทย ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ศิลปะดู 455 ครั้ง

ชั้นเรียนดนตรี ตอนที่3 จากความยาวรวม 4ตอน : ทบทวนความรู้ประเภทวงดนตรีไทย ประเภทวงปี่พาร์ท ประเภทวงเครื่องสาย ประเภทวงมโหรี ฝึกสังเกตความแตกต่างของเครื่องดนตรีที่เพิ่มขึ้น ในแต่ประเภท จากภาพฉาย ทำความเข้าใจ เครื่องดนตรี ประเภทที่อาจไม่คุ้นเคย และ ทำกิจกรรม เล่นเกมส์เลือกภาพเครื่องดนตรี ที่ ระบุในประเภทต่างๆclient