image
การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Google Chrome
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/การงานอาชีพดู 389 ครั้ง

ครูสาธิตขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Google Chrome และให้นักเรียนทำตาม และให้นักเรียนตั้งเว็บไซต์ที่ต้องการclient