image
ระบบอวัยวะในร่างกาย(ระบบการย่อยอาหาร) ตอนที่ 2/2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/วิทยาศาสตร์ดู 853 ครั้ง

ครูอธิบายวิธีการทดลอง และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง โดยให้นักเรียนแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มในการทำการทดลองให้นักเรียนกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม จากนั้นให้นักเรียนลงมือทำการทดลอง

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client