image
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะทีมเวิร์ค-ผู้นำดู 485 ครั้ง

การจัดการเรียนแบบศูนย์การเรียน ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกclient