image
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะทีมเวิร์ค-ผู้นำดู 530 ครั้ง

การจัดการเรียนแบบศูนย์การเรียน ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกclient