image
สำนวนไทย ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 1367 ครั้ง

ครูอธิบายความหมายสำนวนไทย ครูยกตัวอย่างสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่พูด แฝงด้วยข้อคิดเรียกว่าคำพังเพย และสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบ เพื่อสอนให้ทำหรือเว้นไม่ทำเรียกว่าภาษิตหรือสุภาษิต ครูยกตัวอย่างสำนวนไทย แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าเป็นคำพังเพย หรือคำสุภาษิตclient