image
ความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สังคมศึกษาดู 939 ครั้ง

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับบัตรคำ แล้วเอาบัตรคำมาติดตามหมวดหมู่ที่ครูแยกไว้ 3 หมวด ได้แก่ ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และด้านจิตใจ

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client