image
เทคนิคการสอนการเขียน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดู 2165 ครั้ง

เข้าใจปัญหาด้านการเขียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเทคนิคในการสอนเขียนด้านวิธีการใช้สี การใช้สัญลักษณ์ และการใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆclient