image
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/วิทยาศาสตร์ดู 1079 ครั้ง

ครูให้นักเรียนจัดกลุ่มสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต จากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วครูแจกอุปกรณ์ขวดโหลเลี้ยงปลาให้นักเรียนสังเกตสิ่งต่างๆ ในขวดโหลโดยหาสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่ต่างกัน และเมื่อให้อาหารปลาให้นักเรียนสังเกตพฤติกรรมของปลา แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตclient