image
องค์ประกอบของดิน ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/วิทยาศาสตร์ดู 478 ครั้ง

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยครูแจกอุปกรณ์ให้ทุกกลุ่ม แล้วให้นักเรียนใช้แว่นขยายตรวจสอบว่าดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างclient