image
Activities at Home ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ภาษาต่างประเทศดู 834 ครั้ง

ครูทบทวนงานโดยให้นักเรียนดูภาพกิจกรรมต่างๆ แล้วให้นักเรียนตอบว่าจากภาพเป็นการทำกิจกรรมอะไร จากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มต่อจิกซอว์รูปภาพ แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนจากภาพเป็นการทำกิจกรรมอะไร

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client