image
กฎระเบียบในห้องเรียน ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สังคมศึกษาดู 927 ครั้ง

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มคิดกฎระเบียบในห้องเรียนกลุ่มละ 1 ข้อ และให้นักเรียนเขียนกฎระเบียบและวาดรูปประกอบclient