image
การลดการสูญเสียของสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะ ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สังคมศึกษาดู 740 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดูการ์ตูนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยของมนุษย์ ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม คือขยะ ขยะกลายเป็นปัญหาสังคม ครูให้นักเรียนคัดแยกขยะโดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารต่างๆ ขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะที่นำกลับมาใช้ไม่ได้ และขยะที่มีสารพิษ และครูให้นักเรียนทำกิจกรรมวิธีลดปริมาณ และการใช้ประโยชน์จากขยะ

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client