image
ชุมชนของฉันจากวันวานถึงวันนี้ ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการคิดดู 706 ครั้ง

การเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนผ่านการเล่นเกมที่เน้นการคิดและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client