image
ชุมชนของฉันจากวันวานถึงวันนี้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการคิดดู 336 ครั้ง

การเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนผ่านการเล่นเกมที่เน้นการคิดและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client