image
การใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวดู 53 ครั้งclient